4_EudemoniaGr_To minoiko plakostroto monopati_©NikosGMastropavlos_NGM00453_2023_IV