Eudemonia-© Nikos G. Mastropavlos-Prosopa-Mageireion-Kasiotikou-Glediou-2018-VI